Belá

revir Bela


Belá č. 3-0040-4-1 Belá č. 1a. Lovný revír s privlastnením úlovku, lososový-pstruhový

Lovný revír s privlastnením úlovku. Nový revír. Tvoria ho dva čiastkové povodia rieky Belá. Prvé čiastkové povodie je od ústia rieky Belá do Váhu v L. Hrádku po prvý odberný objekt (stavidlo) MVE Dovalovo, vrátane prirodzeného riečišťa pretekajucého popri MVE Dovalovo po revírnu tabuľu a druhé čiastkové povodie rieky Belá je od sútoku s Račkovým potokom po cestný most cez rieku Belá na Podbanskom. Súčasťou revíru je aj Račkov potok od ústia do Belej po kamenný prah v ústí Úzkej doliny cca 20 m nad cestným mostom vedúcim ponad Račkov potok.

Belá č. 3-0044-4-4 Belá č. 1b. Chyť a pusť, lososový-pstruhový

Revír Chyť a Pusť. Nový revír. Čiastkové povodie rieky Belá od revírnej tabule v prirodzenom riečišti a prvého odberného objektu (stavidla) MVE Dovalovo po sútok s Račkovým potokom. Súčasťou revíru je bezmenný potok pretekajúci popri AutoCampingu Vavrišovo, bočné a divočiace ramená rieky Belá v tomto úseku revíru, potok Pribylina, prívodný kanál po hradenie MVE Štecko v Pribyline, prívodný a odtokový kanál (Kokavský náhon) vrátane troch MVE L. Kokava.

 

Lipeň tymiánový (Thymallus thymallus– 35 cm – nechytá sa od 1. januára do 31. mája

Pstruh potočný (Salmo trutta m. fario– 35 cm – nechytá sa od 1. septembra do 15. apríla

Pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss) – 27 cm – bez času individuálnej ochrany

Sivoň potočný (Salvelinus fontinalis) –   27 cm – bez času individuálnej ochrany

Pstruh jazerný (Salmo trutta m. lacustris) – 50 cm – nechytá sa od 1. septembra do 15. apríla

Podustva severná (Chondrostoma nasus)  – 30 cm – nechytá sa od 15. marca do 31. mája

Jalec hlavatý (Squalius cephalus– 25 cm – nechytá sa od 15. marca do 31. mája

 

Pozn : pstruh dúhový a sivoň potočný sa na lososovo-pstruhových revíroch môžu loviť od 16.4. do 30.9.

Miery ostatných druhov rýb a čas individuálnej ochrany rýb sú určené podľa vykonávacej vyhlášky MŽP SR č.381/201/ Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve.

 

apríl a september od 6.00 h do 20.00 h

máj a august od 5.00 h do 21.00 h

jún a júl od 4.00 h do 22.00 h